ASARCIK İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
 
İlçe Tüketici Hakem Heyeti Hükümet Konağı 3. Katta (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) Hizmet vermektedir.
 
Telefon Numarası:  0 362 791 22 21
Fax Numarası:  0 362 791 22 32
 
 
HAKEM HEYETİ ÜYELERİ
 
Fatih İZMİR
Kaymakam
Başkan
Ülker KOÇ
Baro Temsilcisi
Üye
Kadir CENGİL
Belediye Temsilcisi
Üye
Vehbi TEZCAN
Tüketici Örgütü Temsilcisi
Üye
Orhan DEMİRTAŞ
Esnaf, San. ve Şöf. Od. Temsilcisi
Üye
 
Recep GORAL
Bilgisayar İşletmeni
Raportör
 
                                               
 
Tüketici Bilgi Sistemi
 
 
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
 
 
Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Formu
 
 
 
6502  SAYILI YASAYA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAR

 
TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ NEREYE YAPILIR?
(1) Değeri iki bin üç yüz yirmi Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin dört yüz seksen Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin üç yüz yirmi Türk Lirası ile üç bin dört yüz seksen Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.
(2) Tüketici hakem heyetleri kendilerine yapılan başvuruları gereğini yapmak üzere kabul etmek zorundadır.
(3) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir. Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde ise başvuruların nerelere yapılacağı ve bu başvuruların hangi tüketici hakem heyetince karara bağlanacağı yönetmelikle belirlenir.
(4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında on Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.
(5) Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.
 
UYUŞMAZLIK HALİNDE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ
 
Değeri üç bin dört yüz seksen Türk Lirasının üstünde  bulunan Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir.
Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, tüketici hakem heyeti kararının icrasını durdurmaz. Ancak talep edilmesi şartıyla hâkim, tüketici hakem heyeti kararının icrasını tedbir yoluyla durdurabilir.
Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

BAŞVURU ÜCRETLERİ
 
Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet ücretine hükmedilir.
Uyuşmazlıkla ilgili olarak tüketici hakem heyeti tarafından tüketici aleyhine verilen kararlarda tebligat ve bilirkişi ücretleri Bakanlıkça karşılanır. Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.
 
TÜKETİCİ  HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.
Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, malın teslimi (fatura ve fiş) tarihinden itibaren altı ay içerisinde mal ya da, hizmeti satın aldığınız yer ile ikamet ettiğiniz; 

*İl / İlçe Tüketici  Hakem Heyetlerine,
*Tüketici Mahkemelerine, 
başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.
Kapıdan satışlarla ilgili uyuşmazlıklarda tüketicinin bulunduğu yerdeki hakem heyetine başvurulur. Kapıdan satışlarda  ve mesafeli satışlarda cayma süresi 14 gündür.
 
HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

İllerde Hakem Heyetleri İl Ticaret Müdürlüğü, İlçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.

81 İl Müdürlüğü ile 851 ilçede Tüketici   Hakem Heyetleri bulunmaktadır.
Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?

Şikâyet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) bizzat başvurabilirsiniz. 

Yazılı dilekçenizde;
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini, 
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi, 
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu, 
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.
 
 
6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAYIMLANAN YÖNETMELİKLER
 
13.06.2014 - 29029 SatışSonrası Hizmetler Yönetmeliği için burayı tıklayın...

27.11.2014 - 29188 Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği için burayı tıklayın...

14.01.2015 - 29236 Paket Tur Yönetmeliği için burayı tıklayın...

13.06.2014 - 29029Garanti Belgesi Yönetmeliği için burayı tıklayın...

13.06.2014 - 29029 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği için burayı tıklayın...

14.01.2015 - 29236 Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmetiiçin burayı tıklayın...

24.01.2015 - 29246Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği için burayı tıklayın...

17.06.2014 - 29033Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliği için burayı tıklayın...

27.06.2014 - 29043 Tüketici Ödülleri Yönetmeliği için burayı tıklayın...

28.06.2014 - 29044 Fiyat Etiketi Yönetmeliği için burayı tıklayın...

03.07.2014 - 29049 Reklam Kurulu Yönetmeliği için burayı tıklayın...

05.07.2014 - 29051 Tüketici Konseyi Yönetmeliği için burayı tıklayın...

27.11.2014 - 29188 Raportörlük Yönetmeliği için burayı tıklayın...

27.11.2014 - 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği için burayı tıklayın...

27.11.2014 - 29188 Ön Ödemeli Konut Satışları Yönetmeliği için burayı tıklayın...

24.12.2014 - 29215 Reklam Konseyi Yönetmeliği için burayı tıklayın...

10.01.2015 - 29232 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği için burayı tıklayın...

14.01.2015 - 29236 İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği için burayı tıklayın...

03.10.2014 - 29138 Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik için burayı tıklayın...

25.04.2015 - 29337 Tüketicinin Satın Alacağı Ayakkabıların Temel Unsurlarının Yapımında Kullanılan Malzemelerin Etiketlenmesine Dair Yönetmelik için burayı tıklayın...
 
 
 
 
 
 
 
 
(Son Güncelleme Tarihi: 26.07.2018)